Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna Ploča

Dokumenti

Svi dokumenti

Naslovnica

Diplomski studij sestrinstva

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo priznat je od ranije kao sveučilišni programi u SAD te u zemljama Europske Unije (posebice u zamljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj). Završetkom takvog programa u spomenutim se zemljama omogućava rad na visoko odgovornim dužnostima u organizaciji zdravstvene njege u zdravstvenim institucijama, u edukaciji medicinskih sestara, kao i nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.
Novi studijski program sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva sadržajno se nastavlja na program sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo i uz znanstveni pristup i izvođenje kliničke nastave u pojedinim modulima omogućava razvoj novih visokoobrazovanih stručnjaka iz područja zdravstvene njege, što predstavlja novi iskorak u sveučilišnom obrazovanju u znanstvenoj grani Sestrinstvo, stoga je predloženi studijski program od strateškog značaja za Medicinski fakultet i razvoj znanstvene grane Sestrinstvo. Dobiveni magistri sestrinstva će, ovisno o odabiru izbornih modula, biti jamci podizanju kvalitete obrazovanja medicinskih sestara, podizanju kvalitete pružanja zdravstvene njege te kvalitetnijoj i organiziranijoj promociji zdravlja, kao i boljem zdravstvenom djelovanju u zajednici.

Osnovna obilježja sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva

 • Usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo nastavnak je obrazovanja koji se izvodi u dva ciklusa obrazovanja: preddiplomski studij  traje 3 godine odnosno 6 semestara, a diplomski studij traje 2 godine odnosno 4 semestra.
 • Cilj sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima, kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima.
 • Posebni strateški cilj je omogućiti znanstveno usavršavanje u znanstvenoj grani Sestrinstvo, osposobiti  novi nastavni kadar koji će po završetku diplomskog  studija biti kompetentni za samostalno vođenje nastave iz područja zdravstvene njege, sudjelovanje u istraživačkom radu i nastavku znanstvenog usavršavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
 • Prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima i izbornim modulim kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbi, individualnog rada studenta uz sudjelovanje mentora, te od izvannastavnih i nastavnih aktivnosti .
 • Sudjelovanje gostujućih nastavnika sa inozemnih sveučilišta u okviru potpisanih ugovora o suradnji  te priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka u području zdravstvene njege i u okviru znanstvene grane Sestrinstvo, ali drugih znanstvenih područja budući studijski program u sebi sadrži značajne elemente interdisciplinarnosti
 • Povezivanje znanstvenih spoznaja, specijalističkih znanja i stručnih vještina kroz naglašen praktično izvođenje nastave-kliničke vježbe iz područja znanstvene njege u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta: Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Medicinskom školom Osijek i Domom zdravlja Osijek

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo
 • završili stručni studij sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
 • završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita

Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija

Predloženi studij traje četiri (4) semestara tj. dvije (2) akademske godine (120 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR / MAGISTRA SESTRINSTVA

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene dvije godine odnosno 4 semestra (120 ECTS) sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni, ovisno o izbornim kolegijima za koje se odluče, voditi nastavu iz područja zdravstvene njege, organizirati, analizirati i istraživati modele zdravstvene njege bolesnika uz holistični pristup pacijentu, surađivati u kliničkom istraživačkom radu ili pak nastaviti usavršavanja prema doktoratu. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu obrazovanja djelatnika u zdravstvenom sustavu, kako na Medicinskom fakultetu i njegovim nastavnim bazama, tako i u ostalim učilištima gdje se educiraju zdravstveni djelatnici na osnovnoj ili prvostupničkoj razini. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, studenti nakon završetka studijskog programa bit će sposobni  preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnom doktorskom studiju iz područja Biomedicine i zdravstva kakav postoji na Medicinskom fakultetu Osijek.

Ishodi studijskog programa bi se mogli podijeliti u nekoliko skupina znanja i vještina:

Činjenična i teorijska znanja

 • vrednovanje činjenica iz područja teorije, filozofije i i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege
 • vrednovanje teorijskih znanja, filozofije i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege kao i (dodirna) znanja iz drugih područja (medicina, pedagogija, psihologija, menangment…) koja mogu biti  temelj znanstvenog istraživanja u području zdravstvene njege

Vještine – spoznajne:

 • korištenje (kritično) literature i drugih podataka te dedukcijom oblikovati osobne zaključke
 • izrada plana i provođenje istraživanja, prikupljanje, analiziranje i interpretiranje dobivenih rezultata i njihovu primijenu u praksi
 • istraživanje zdravstvene  njege temeljene na dokazima
 • procjenjivanje ishoda medicinske skrbi i njihov utjecaj na zadovoljavanje ljudskih potreba
 • primjena etička načela u istraživanju i praksi zdravstvene njege
 • izvođenje nastave zdravstvene njege u srednjim školama za medicinske sestre, dodiplomskom studiju sestrinstva,
 • izvođenje nastave zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovnim ustanovama
 • planiranje i organizaciju osposobljavanja, izobrazbe i usavršavanja iz područja zdravlja u školama, zdravstvenim ustanovama
 • izradu kurikuluma,
 • planiranje i organizaciju nastave (predavanja, seminara, vježbi)
 • didakticko osmišljavanje i organizaciju procesa nastave
 • suradnju i/ili samostalno istraživanje općih i posebnih pedagoških pitanja iz područja zdravstvene njege – sestrinstva
 • poslijediplomske/doktorske studije, kao i cjeloživotno učenje

Psihomotoričke vještine:

 • provođenje složenih zahvata u zdravstvenoj njezi prema standardima kvalitete

Samostalnost i odgovornost:

 • donošenje odluka i upravljanje promjenama
 • preuzimanje osobne i timske odgovornosti koja pridonosi profesionalnom razvoju
 • preuzimanje društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a).

studijski-programi

Popis kolegija po godinama studija

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodovima  navode se prema pregledu u tablicama i to pojedinačno za svaku godinu sveučilišnog diplomskog  studija Sestrinstvo:

Prva godina – I. i II. semestar

Naziv kolegija Predavanja (z/lj) Seminari

(z/lj)

Vježbe Ukupno

nastavni sati

Stručna praksa

/učenje

Broj bodova

ECTS

ZDRAVSTVENA

NJEGA

Istraživanje i metodologija istraživanja 50 60 20 130 120 10
Teorijazdravstvenenjege 50 60 20 130 120 10
Kvaliteta rada u sestrinstvu 20 10 30 30 2
Psihologijaobrazovanja 30 30 60 90 6
Razvojnapsihologija 30 30 60 90 6
BAZIČNE ZNANOSTI Psihosocijalneintervencijeuobitelji 10 20 30 50 3
Pedagogija 30 30 60 90 6
Didaktika 30 30 60 90 6
Metodikaodgoja 15 15 30 50 3
Teorijakurikuluma 30 30 60 30 3
Cjeloživotno obrazovanje 15 15 30 50 3
Priprema postera ili oralne prezentacije 6 4 20 30 30 2
UKUPNO

 

316 274 120 710 840 60

Druga godina – III. i IV. semestar

Naziv kolegija Predavanja (z/lj) Seminari

(z/lj)

Vježbe Ukupno

nastavni sati

Stručna praksa

/učenje

Broj bodova

ECTS

Teorija etike u praksi zdravstvene njege 50 60 20 130 120 10
Na znanstvenim dokazima u praksi osnovana zdravstvene njega 110 20 130 120 10
OnkološkazdravstvenenjegaIonkologija 30 30 30 90 90 6
Promocijazdravlja 30 30 30 90 90 6
OrganizacijaprimarnezdravstvenazaštitaIzdravstvenenjegeuzajednici 30 30 30 90 90 6
Socijalnapatologija 10 20 30 50 3
Evaluacija kvalitete života bolesnika s malignim bolestima 10 10 10 30 45 3
Rehabilitacija u zajednici 30 30 30 90 90 6
Menadžmentusestrinstvu 20 10 30 50 3
Rehabilitacija bolesnika starije dobi 30 30 30 90 90 6
Psihologija u sestrinstvu 30 15 45 40 3
Profesionalna rehabilitacija 10 10 10 30 40 3
Intrahospitalne infekcije 10 10 10 30 50 3
Metodika nastave zdravstvene njege

 

30 30 60 120 130 10
Metodički praktikum 10 50 70 130 120 10
Informatika u zdravstveno njezi 10 10 10 30 45 3
Prehrana ljudi u starijoj dobi 10 10 10 30 45 3
Mentalno zdravlje 30 30 30 90 90 6
HIV/AIDS u sestrinstvu 20 10 30 45 3
Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija 30 30 30 90 90 6
Organizacija palijativne zdravstvene skrbi 10 10 10 30 45 3
Engleski jezik 30 30 45 3
UKUPNO

 

440 605 440 1485 1620 115