Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna Ploča

Dokumenti

Svi dokumenti

Naslovnica

Diplomski studij sestrinstva

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo priznat je od ranije kao sveučilišni programi u SAD te u zemljama Europske Unije (posebice u zamljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj). Završetkom takvog programa u spomenutim se zemljama omogućava rad na visoko odgovornim dužnostima u organizaciji zdravstvene njege u zdravstvenim institucijama, u edukaciji medicinskih sestara, kao i nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.
Novi studijski program sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva sadržajno se nastavlja na program sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo i uz znanstveni pristup i izvođenje kliničke nastave u pojedinim modulima omogućava razvoj novih visokoobrazovanih stručnjaka iz područja zdravstvene njege, što predstavlja novi iskorak u sveučilišnom obrazovanju u znanstvenoj grani Sestrinstvo, stoga je predloženi studijski program od strateškog značaja za Medicinski fakultet i razvoj znanstvene grane Sestrinstvo. Dobiveni magistri sestrinstva će, ovisno o odabiru izbornih modula, biti jamci podizanju kvalitete obrazovanja medicinskih sestara, podizanju kvalitete pružanja zdravstvene njege te kvalitetnijoj i organiziranijoj promociji zdravlja, kao i boljem zdravstvenom djelovanju u zajednici.

Osnovna obilježja sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva

 • Usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo nastavnak je obrazovanja koji se izvodi u dva ciklusa obrazovanja: preddiplomski studij  traje 3 godine odnosno 6 semestara, a diplomski studij traje 2 godine odnosno 4 semestra.
 • Cilj sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima, kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima.
 • Posebni strateški cilj je omogućiti znanstveno usavršavanje u znanstvenoj grani Sestrinstvo, osposobiti  novi nastavni kadar koji će po završetku diplomskog  studija biti kompetentni za samostalno vođenje nastave iz područja zdravstvene njege, sudjelovanje u istraživačkom radu i nastavku znanstvenog usavršavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
 • Prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima i izbornim modulima kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbi, individualnog rada studenta uz sudjelovanje mentora, te od izvannastavnih i nastavnih aktivnosti .
 • Sudjelovanje gostujućih nastavnika sa inozemnih sveučilišta u okviru potpisanih ugovora o suradnji  te priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka u području zdravstvene njege i u okviru znanstvene grane Sestrinstvo, ali drugih znanstvenih područja budući studijski program u sebi sadrži značajne elemente interdisciplinarnosti
 • Povezivanje znanstvenih spoznaja, specijalističkih znanja i stručnih vještina kroz naglašen praktično izvođenje nastave-kliničke vježbe iz područja znanstvene njege u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta: Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Medicinskom školom Osijek i Domom zdravlja Osijek

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo
 • završili stručni studij sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
 • završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita

Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija

Predloženi studij traje četiri (4) semestara tj. dvije (2) akademske godine (120 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR / MAGISTRA SESTRINSTVA

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene dvije godine odnosno 4 semestra (120 ECTS) sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni, ovisno o izbornim kolegijima za koje se odluče, voditi nastavu iz područja zdravstvene njege, organizirati, analizirati i istraživati modele zdravstvene njege bolesnika uz holistični pristup pacijentu, surađivati u kliničkom istraživačkom radu ili pak nastaviti usavršavanja prema doktoratu. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu obrazovanja djelatnika u zdravstvenom sustavu, kako na Medicinskom fakultetu i njegovim nastavnim bazama, tako i u ostalim učilištima gdje se educiraju zdravstveni djelatnici na osnovnoj ili prvostupničkoj razini. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, studenti nakon završetka studijskog programa bit će sposobni  preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnom doktorskom studiju iz područja Biomedicine i zdravstva kakav postoji na Medicinskom fakultetu Osijek.

Ishodi studijskog programa bi se mogli podijeliti u nekoliko skupina znanja i vještina:

Činjenična i teorijska znanja

 • vrednovanje činjenica iz područja teorije, filozofije i i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege
 • vrednovanje teorijskih znanja, filozofije i ekspertne prakse iz područja zdravstvene njege kao i (dodirna) znanja iz drugih područja (medicina, pedagogija, psihologija, menangment…) koja mogu biti  temelj znanstvenog istraživanja u području zdravstvene njege

Vještine – spoznajne:

 • korištenje (kritično) literature i drugih podataka te dedukcijom oblikovati osobne zaključke
 • izrada plana i provođenje istraživanja, prikupljanje, analiziranje i interpretiranje dobivenih rezultata i njihovu primijenu u praksi
 • istraživanje zdravstvene  njege temeljene na dokazima
 • procjenjivanje ishoda medicinske skrbi i njihov utjecaj na zadovoljavanje ljudskih potreba
 • primjena etička načela u istraživanju i praksi zdravstvene njege
 • izvođenje nastave zdravstvene njege u srednjim školama za medicinske sestre, dodiplomskom studiju sestrinstva,
 • izvođenje nastave zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovnim ustanovama
 • planiranje i organizaciju osposobljavanja, izobrazbe i usavršavanja iz područja zdravlja u školama, zdravstvenim ustanovama
 • izradu kurikuluma,
 • planiranje i organizaciju nastave (predavanja, seminara, vježbi)
 • didakticko osmišljavanje i organizaciju procesa nastave
 • suradnju i/ili samostalno istraživanje općih i posebnih pedagoških pitanja iz područja zdravstvene njege – sestrinstva
 • poslijediplomske/doktorske studije, kao i cjeloživotno učenje

Psihomotoričke vještine:

 • provođenje složenih zahvata u zdravstvenoj njezi prema standardima kvalitete

Samostalnost i odgovornost:

 • donošenje odluka i upravljanje promjenama
 • preuzimanje osobne i timske odgovornosti koja pridonosi profesionalnom razvoju
 • preuzimanje društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

Studijski-programi-grafikon

Prva godina

Kolegij P S V ECTS
Uvod u biomedicinu i zdravstvo 50 60 20 10
Psihologija u sestrinstvu I 30 30 0 6
Psihologija u sestrinstvu II 30 30 0 6
Psihologija u sestrinstvu III 10 20 0 3
Teorija kurikuluma 30 30 0 3
Pedagogija, didaktika i metodika odgoja 30 0 30 6
Istraživanje i metodologija istraživanja 50 60 20 10
Cjeloživotno obrazovanje 15 15 0 3
Ekonomika u zdravstvu I 30 0 30 6
Kvaliteta rada u sestrinstvu 20 10 0 2
Ekonomika u zdravstvu II 15 15 0 3
Priprema postera ili oralne prezentacije 6 4 20 2

Druga godina

Kolegij P S V ECTS
Diplomski rad 0 120 0 9
Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija 30 30 30 6
Prehrana ljudi u starijoj dobi 10 10 10 3
Upravljanje kvalitetom 10 10 10 3
Poslovno komuniciranje 10 10 10 3
TMS I INOVATIVNE METODE LIJEČENJA 10 10 0 3
Poremećaji svijesti 15 15 0 3
Organizacija primarne zdravstvene zaštite i

zdravstvene njege u zajednici

30 30 30 6
Organizacija palijativne zdravstvene skrbi 10 10 10 3
30 30 30 6
Mentalno zdravlje 30 30 30 6
Rehabilitacija u zajednici 30 30 30 6
Upravljanje znanjem u zdravstvu 10 50 70 10